ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje 

1.1. Administrator lub Kancelaria –  odpowiednio Kancelaria Maruta Wachta lub Kancelaria Raczkowski

1.2. Współadministratorzy  Kancelaria Maruta Wachta oraz Kancelaria Raczkowski

1.3. Kancelaria Maruta Wachta – Maruta Wachta sp. k., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa

1.4. Kancelaria Raczkowski – Raczkowski Sp. k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

1.5. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii

1.6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności

1.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1.8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Współadministratorów pod adresem hrbezpapieru.pl

1.9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

2. ZASADNICZA TREŚĆ UZGODNIEŃ MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI 

[współpraca Kancelarii]

2.1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika przez Kancelarię Raczkowski oraz Kancelarię Maruta Wachta. W odniesieniu do wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych Użytkowników dochodzi do Współadministrowania danymi osobowymi przez obie Kancelarie zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym, Kancelarie, w celu wykonania obowiązku nałożonego na Współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.

2.2. Kancelarie w ramach uzgodnień ustaliły, że do czynności objętych współadministrowaniem należy:

[Korzystanie z serwisu]

2.3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Współadministratorów w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

[Formularz kontaktowy]

2.4. Współadministratorzy zapewniają możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.5. Dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez Współadministratorów w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

[organizacja webinariów lub podobnych wydarzeń]

2.6. W związku z organizacją webinarów i innych wydarzeń, Współadministratorzy przetwarzają dane ich uczestników w celu identyfikacji uczestnika i sprawnej organizacji wydarzenia. Skorzystanie z formularza zapisu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i rejestracji na wydarzenie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są ponadto w związku z korzystaniem z określanego rozwiązania informatycznego.

2.7. Dane osobowe są przetwarzane:

2.7.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz rejestracji na wydarzenie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.7.2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na zbadaniu satysfakcji uczestników wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

2.8. W przypadku, gdy w organizacji danego wydarzenia bierze udział podmiot trzeci, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane takiemu podmiotowi dla celów związanych z organizacją wydarzenia wskazanego powyżej. W przypadkach, w których taki podmiot zlokalizowany jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przekazanie odbywa się z zachowaniem określonych prawem dodatkowych zabezpieczeń, opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

[marketing dotyczący projektu HR bez papieru]

2.9. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie treści marketingowych, Współadministratorzy będą wspólnie kierować do Użytkownika komunikację dotyczącą projektu HR bez papieru na podstawie tej zgody.

2.10. Komunikacja marketingowa nie będzie obejmować profilowania.

[przetwarzanie danych zbieranych przez pliki cookies i podobne technologie]

2.11. W zakresie plików cookies, zob. pkt 4.1 i nast. Polityki.

[prawa Użytkowników i kontakt ze współadministratorami]

2.12. Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Użytkownik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem Danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Kancelaria Maruta Wachta. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem iod@maruta.pl. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może jednak dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec którejkolwiek ze Stron wspólnie odpowiedzialnej za czynność przetwarzania Danych osobowych objętą Współadministrowaniem.

3. ZAKRES NIEZALEŻNYCH DZIAŁAŃ ADMINISTRATORÓW 

3.1. Każda z Kancelarii jest ponadto niezależnym administratorem danych w odniesieniu do następujących operacji:

3.1.1. Prowadzenie analiz i statystyk związanych z korzystaniem z Serwisu; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3.1.2. Kierowanie do Użytkowników  komunikacji o charakterze marketingowym, dotyczącym własnych produktów i usług Kancelarii na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

4.2. Współadministratorzy wykorzystują tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Współadministratorzy oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

4.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

4.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

4.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

4.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

GOOGLE ANALYTICS 

4.3.  Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:  https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners  .

5. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

5.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

5.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

5.3.1. Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

5.3.2. Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

5.3.3. Google Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

5.3.4. Opera:  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

5.3.5. Safari:  https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

5.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

5.4.1.  http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

5.4.2.  http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów lub którejkolwiek z Kancelarii.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie. Zgoda ta może zostać wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@maruta.pl

7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych przez którąkolwiek z Kancelarii z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W przypadku sprzeciwu odnoszącego się do działań marketingowych, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw bez wskazywania przyczyn.

7.4. Powyższe uprawnienia przysługują Użytkownikowi również w przypadku, gdy pewne procesy objęte są współadministrowaniem zgodnie z rozdziałem 2 Polityki.

8. ODBIORCY DANYCH

8.1.  W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług umożliwiających realizację wydarzeń online, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

8.2.  W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

8.3.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe przekazywane są poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, pod warunkiem zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych;

9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, pod warunkiem zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych.

9.2. Użytkownik jest w każdym wypadku informowany o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1.  Współadministratorzy na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Współadministratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2.  Kancelarie podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Kancelarii.

11. DANE KONTAKTOWE

11.1.  Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Użytkownik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem Danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Kancelaria Maruta Wachta. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem iod@maruta.pl.

11.2.  Niezależnie od powyższego, Użytkownik może skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z każdą z Kancelarii:

11.2.1.  Kancelaria Maruta Wachta – Maruta Wachta sp. k., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, iod@maruta.pl.

11.2.2.  Kancelaria Raczkowski – Raczkowski Sp. k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, rodo@raczkowski.eu.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1.  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

12.2.  Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 września 2020 r.